Świadczenie przedemerytalne

Czytaj dalej
Fot. Fot. 123rf
Patrycja Wacławska (oprac. kb)

Świadczenie przedemerytalne

Patrycja Wacławska (oprac. kb)

Często pytacie o świadczenie przedemerytalne: kto i na jakich zasadach może się o nie starać?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego może nabyć jedynie osoba, która spełni wszystkie warunki opisane w ustawie z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Warunki te wiążą się z przyczyną rozwiązania stosunku pracy (bądź też utraty innego źródła utrzymania), wiekiem, stażem i rodzajem ostatniego źródła utrzymania i okresem korzystania z tego źródła.
Należy też wiedzieć, że ze świadczenia można korzystać dopiero po upływie półrocznego okresu karencji.
Poniżej szczegóły.

Przypadek pierwszy

Świadczenie zostanie przyznane osobom, które ostatnio minimum przez 6 miesięcy były zatrudnione w ramach stosunku pracy lub stosunku służbowego i straciły zatrudnienie w wyniku likwidacji zakładu pracy bądź z powodu niewypłacalności pracodawcy. Wymagany w tej sytuacji wiek to 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn. Minimalny staż wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przypadek drugi

Osoby, które ostatnio przez co najmniej 6 miesięcy były zatrudnione w ramach stosunku pracy bądź stosunku służbowego i straciły zatrudnienie w wyniku likwidacji zakładu pracy lub z powodu niewypłacalności pracodawcy, mają szansę przejść na świadczenie niezależnie od wieku. Dotyczy to kobiet, które mają nie mniej niż 34 lata stażu i mężczyzn ze stażem nie krótszym niż 39 lat. Staż pracy liczy się do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Przypadek trzeci

Osobom zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które mają 30-letni staż pracy (kobieta) lub 35-letni staż (mężczyzna), świadczenie może być przyznane pod warunkiem, że mają ukończone 55 lat (kobieta) bądź 60 lat (mężczyzna). Dodatkowym wymogiem jest to, by osoby takie przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed utratą źródła utrzymania były zatrudnione w ramach stosunku pracy lub też stosunku służbowego.

Przypadek czwarty

Osoby zatrudnione ostatnio nie krócej niż przez 6 miesięcy w ramach stosunku pracy, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mogą dostać świadczenie niezależnie od wieku - jeśli mają co najmniej 35-letni staż pracy (kobieta) lub 40-letni (mężczyzna).

Przypadek piąty

Świadczenie może zostać przyznane tym, którzy ostatnio przez co najmniej 24 miesiące bez przerwy prowadzili własną działalność gospodarczą oraz spełniają wymogi związane z wiekiem i stażem. Dla kobiet wiek to 56 lat, staż - 20 lat. Dla mężczyzn - 61 lat i 25 lat stażu. Wymaga się też, aby przyczyną utraty źródła dochodów z prowadzenia własnej działalności było ogłoszenie upadłości.

Przypadek szósty

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać osoba, która ostatnio przez minimum 5 lat bez przerwy pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, po czym utraciła do niej prawo. Pierwszym warunkiem jest legitymowanie się w dniu utraty prawa do renty odpowiednim wiekiem i stażem. Wiek to 55 lat dla pań i 60 lat dla panów. Wymagany staż wynosi - odpowiednio - 20 i 25 lat.
Drugi warunek związany jest z zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy. Były rencista ma szansę na świadczenie, jeśli zarejestruje się w ciągu 30 dni od dnia utraty renty.

Przypadek siódmy

Świadczenie należy się też osobie, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Warunkiem jest, by wymienione świadczenia były pobierane przez co najmniej 365 dni, a utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka. Kolejny warunek wiąże się z wiekiem i stażem ubezpieczeniowym osoby chcącej otrzymać świadczenie przedemerytalne (liczy się je do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna). Wynoszą : 55 lat życia i 20 lat stażu dla pań, 60 lat życia i 25 lat stażu dla panów.

Patrycja Wacławska (oprac. kb)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.