Po wyczerpaniu zwolnienia możesz iść na świadczenie rehabilitacyjne [relacja z dyżuru]

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna

Po wyczerpaniu zwolnienia możesz iść na świadczenie rehabilitacyjne [relacja z dyżuru]

Jolanta Zielazna

Świadczeniom rehabilitacyjnych poświęcony był nasz ostatni dyżur. Na pytania Czytelników odpowiadała Danuta Hinz z oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Jestem pracownikiem, od czterech miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chciałbym później przejść na świadczenie rehabilitacyjne. Jakie warunki muszę spełnić?
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po zakończonym okresie pobierania zasiłku chorobowego czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę po 270 dniach. Lekarz leczący, który stwierdzi, że okres pobierania zasiłku chorobowego jest niewystarczający, a dalsze leczenie lub rehabilitacja prowadzone maksymalnie przez 12 miesięcy będą rokowały odzyskanie zdolności do pracy, powinien poinformować przynajmniej 60 dni przed wyczerpaniem pełnego okresu zasiłkowego o potrzebie złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

9 listopada byłem na komisji w ZUS i dostałem świadczenie rehabilitacyjne na 5 miesięcy. Chciałbym wiedzieć, jakie to są pieniądze? Od października jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. 34 lata pracowałem w szkole, 1 września przekroczyłem 182 dni chorobowego. Wtedy rozwiązano ze mną umowę o pracę.
Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy, 75 proc. tej podstawy za pozostały okres. Jeżeli niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje m.in osobie uprawnionej do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla podratowania zdrowia lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.Czy na czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego muszę zrezygnować z zasiłku dla bezrobotnych?
W celu przyznania Panu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia należy wyrejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku.

Czy wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to jakaś kwota stała, jednakowa dla wszystkich?
Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego przyjęty do obliczenia zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100 proc., gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym już 4 miesiące, a mam je przyznane na pół roku. Czy ewentualnie mogłabym starać się dalej o to świadczenie? Jak długo można je pobierać?
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.
W Pani przypadku można ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalsze 6 miesięcy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS .

Jestem już piąty miesiąc na zwolnieniu lekarskim, chcę się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Pracuję na umowę-zlecenie.
Zaleca się, aby wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego został złożony w oddziale ZUS przynajmniej na 60 dni przed wyczerpaniem pełnego okresu zasiłkowego, czyli 182 dni (lub 270). Niezachowanie tego terminu nie ma wpływu na przyznanie świadczenia i jego wysokość, ale może spowodować, że opóźni się wydanie decyzji, a tym samym opóźni się wypłata świadczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne?
W celu ubiegania się o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, należy złożyć w Oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7. W przypadku pracowników, pracodawca wypełnia informacje dotyczące okresów, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, oraz za jaki okres otrzymał wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Powinien również wskazać datę wyczerpania okresu zasiłkowego. Do wniosku ZUS Np.-7 powinny być dołączone: zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełniane jest przez lekarza prowadzącego (druk ZUS N-9) oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).

Gdyby ZUS nie przyznał mi świadczenia rehabilitacyjnego, można odwoływać się do sądu?
Ubezpieczony może nie zgodzić się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS w sprawie okresu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, bądź odmowy przyznania takiego świadczenia. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia. Na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej oddział ZUS wydaje decyzję, przyznającą świadczenie lub odmawiającą prawa do świadczenia. Dopiero od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Czy ZUS kontroluje osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym, tak, jak kontroluje zwolnienia?
Okres na który zostało przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego podlega kontroli, polegającej na ustaleniu, czy osoba ta nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje świadczenia w sposób niezgodny z jego celem. W razie stwierdzenia powyższych okoliczności osoba kontrolująca sporządza protokół, który jest podstawą do wydania decyzji odmawiającej prawo do świadczenia za cały miesiąc kalendarzowy w którym zaistniały powyższe zdarzenia.

Pobieram nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Chciałabym przejść na świadczenie rehabilitacyjne, ale słyszałam, że w moim przypadku nie jest to możliwe. To prawda?
Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, tak samo jak przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia, nie mają prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. To samo dotyczy osób, które mają prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.Create bar charts

Czy pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego oznacza, że trzeba rozwiązać umowę o pracę?
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego oraz po ustaniu tego ubezpieczenia. To znaczy, że nie ma konieczności rozwiązania umowy o pracę.

Czy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z osobą, która przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem korzystającym ze świadczenia rehabilitacyjnego przez okres pierwszych trzech miesięcy pobierania tego świadczenia.

Jestem nauczycielką, po 182 dniach zwolnienia przeszłam na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Po powrocie do pracy ponownie zachorowałam po 40 dniach pracy. Dowiedziałam się, że nie mam prawa do chorobowego, ani do świadczenia rehabilitacyjnego, bo myślałam, by na nie przejść. Rzeczywiście tak jest?
Okres urlopu dla poratowania zdrowia traktowany jest na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. W związku z tym nie przysługuje Pani prawo do nowego okresu zasiłkowego (przerwa w niezdolności do pracy jest krótsza niż 60 dni - wynosi 40 dni). Również nie przysługuje Pani prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. W takim przypadku może Pani ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.